تبلیغات
مربی موفق - فرم ها و ضوابط داوری مسابقات قرآن کریم
مربی موفق
رشته قرائت
1 امتیازات رشته قرائت 100 امتیاز م یباشد كه شامل: تجوید 40 امتیاز  وقف و
ابتدا 20 امتیاز  صوت 15 امتیاز  لحن 25 امتیاز
ضوابط داوری تجوید
1 آنچه دراین مرحله از یك قاری انتظار م یرود رعایت كامل مخارج حروف، صفات
و احكام حروف م یباشد.
2 تلاوت باید با لحن فصیح عربی باشد.
موارد كسر امتیاز
الف:
1 عدم رعایت مخارج و صفات حروف به ازای هر مورد ) 1 امتیاز(در صورت اصلاح
یا تكرار ) 5/ 0امتیا ز( كسر م یگردد. مرتبه ی سوم و چهارم ) 25 /. امتیا ز( كسر م یشود.
2 عدم رعایت كامل احكام نون ساكنه،تنوین،تفخیم، ترقیق،احكام راء، لام جلاله،
تغلیظ، به ازای هر مورد) 1 امتیاز( و عدم رعایت صفات قلقله،تفشی،بحّه، تكریر و...
) 0/5 امتیاز( كسر م یشود.
3 خلل ازدیاد یا نقصان در صفات و احكام ) 5/ 0 امتیا ز(
4 ازدیاد یا نقصان مقدار مدها و عدم توازن آنها ) 25 / 0 امتیا ز(
مسابقات قرآن و نهج البلاغه دانش آموزان فرم ها و ضوابط داوری
48 نسیم هدایت
5  ازدیاد و نقصان كشش غنه و عدم توازن آن ) 25 / 0 امتیا ز(
6  افراط در تداخل دو حرف مجاور هم، مانند عین ساكنه در « میم » در كلمه
«یعلمون » یا عین ساكنه در نون در كلمه « اعناب » و امثال آنها بنا به تشخیص داور به
ازای هر مورد ) 5/ 0 امتیا ز( كسر م یگردد.
7 در صورت عدم تلفظ صحیح حركات به نحوی كه مغایر لحن فصیح عربی باشد و
نیز كشش حركات كوتاه به ازای هر مورد به طور جداگانه ) 25 / 0 امتیا ز( كسر م یگردد.
8  نقص وزیادت در تفخیم و یا ترقیق ال فهای مدی بنا به تشخیص داور از) 25 / 0
تا 5/ 0 امتیا ز( كسر م یگردد.
9 عدم رعایت هریك از موارد بندهای 1تا 8 كه به صورت مكرر در تلاوت قاری
رخ دهد به ازای هر مورد به طور جداگانه حداكثر تا 4 مورد امتیاز كسر م یشود.
ب:
1 برای اغلاط اعرابی ) 3 امتیاز( و در صورت اصلاح پس از قطع نفس ) 2 امتیاز( و
در صورت اصلاح سریع بدون قطع نفس ) 1 امتیاز( و تكرار همان اشتباه ) 5/ 1 امتیاز(
كسر م یگردد.
2 برای اغلاط اعرابی بیش ازیك حركت در یك كلمه 4 امتیاز و در صورت اصلاح پس
از قطع نفس ) 2 امتیاز( و در صورت اصلاح سریع، بدون قطع نفس ) 1 امتیاز( كسر م یشود.
3 كم یا زیاد نمودن و یاجابجایی حروف،مانند تبدیل )وما( به )فما( و... همانند بند
یك عمل خواهدشد. ) 3- 2- 1(
4 كم یا زیاد نمودن كلمه مانند بند 2 عمل خواهد شد.) 4- 2- 1(
5  جا افتادن سطر یا قسمتی از یك سطر یا یك آیه مانند بند 2 عمل خواهد شد.
)1-2-4(
6  اشتباه در اشباع و یا عدم اشباع «ها » ضمیر و سایر كلمات قرآن مانند بند 1
عمل خواهد شد ) 3- 2- 1(
7  تداخل قرائات مختلف در كیدیگر مانند اماله كبری،ادغام كبیر،نقل و حذف و
سكت و.. مانند بند 1 عمل خواهد شد ) 3- 2- 1(
8  برای وقف به حركت ) 1 امتیاز( كسر و چنانچه وقف مزبور موجب فساد در معنی
شود، بطور جداگانه از سوی داوران وقف و ابتدا محاسبه خواهد شد.
9  به ازای هر تپق ) 1 امتیاز( كسر م یگردد.
10  چنانچه قاری به كمتر از میزان مقرر، تلاوت نماید به ازای هر سطری كه تلاوت
نشده ) 3 امتیاز( كسر م یشود.
49
فرم داوری رشته قرائت (تجوید) حداكثر 40 امتیاز
نام و نام خانوادگی : استان :
منطقه / شهرستان : پایه تحصیلی :
نام و نام خانوادگی داور : امتیاز كسب شده :
تاریخ : امضاء :
غلط
اعرابی
غلط
حرفی
غلط
كلمه ای مخارج حروف صفات اصلی
احكام صفات فرعی موارد
دیگر امتیاز كل
0-/ 25 0/ 5 0-/ 25 -1 0 / 5 0-/ 25 -1 0 / 5 0-/ 25 -4 2-1 3 -1 2-3
ضوابط وقف و ابتدا
1 قاری باید به انتخاب بهترین وق فها در خلال تلاوت توجه داشته و اولویت در
وق فهای اتم و تام اکفی و کافی،احسن وحسن را مدنظر داشته باشد.و از وقف اقبح جدا
خودداری نموده و از وقف قبیح اجتناب كند )مگر وقف قبیح اضطراری باشد.(
2 در ابتداء نیز به اتم و تام،اكفی و كافی بودن موارد،اولویت دهد )حسن ابتداء(
موارد كسر امتیاز
1 وقف یا ابتدای قبیح ) 2امتیاز(
2 وقف قبیح بنا برتشخیص داور ) 1 امتیاز(
3 اگر وقف قبیح اضطراری بیش از حد معمول و غیر متعارف باشد،دیگر اضطراری
محسوب نشده وباید مانند بند 2 عمل شود.) 1امتیاز(
4 ابتدای قبیح بنابر تشخیص داور ) 1امتیاز(
5 چنانچه قاری به كلمات قبل از محل وقف برگشته و شروع به تلاوت نماید
)استیناف( و ابتدای آن نیز نامناسب باشد.با توجه به اهمیت عدم تناسب محل شروع
) 0/5 تا 1 امتیاز( كسر م یگردد.
6  عدول از وقف یا ابتدای تام یا كافی به وقف یا ابتدای ضعی فتر )ترك اولی(
) 1امتیاز(
بخش اول / فعالیتهای قرآن و معارف اسلامی
50 نسیم هدایت
7 نفس كشیدن در خلال تلاوت ) 1 امتیاز(
8 تكرار بی مورد آیهی‌ا قسمتی از آیه ) 1 امتیاز( مگر برای صحت قرائت یا اجتناب
از ابتدای قبیح باشد.
9 مكث از 12 تا 15 ثانیه در مح لهای وقف ) 25 / 0 امتیا ز(و در دو حالت اوج با
تشخیص داور تا 15 ثانیه مجاز م یباشد.
10  مكث از 16 تا 18 ثانیه در محل های وقف ) 5/ 0 امتیاز(
11  مكث بیش از 18 ثانیه در محل های وقف ) 1 امتیا ز(كه در هر مورد مكث كسر
امتیاز بطور مستقل اعمال خواهد شد.
فرم داوری قرائت ( ویژه وقف و ابتدا) حداكثر 20 امتیاز
نام و نام خانوادگی : استان :
منطقه / شهرستان : پایه تحصیلی :
ردیف شماره
آیه
قبیح اقبح ابتدای
استینافی
عدول
ضعیف
نفس
مخفی
تكرار بی
مورد آیه
مكث بیش از حد
به ثانیه
وقف ابتدا وقف ابتدا وقف ابتدا 12 15 18
-1 -2 -0/5 تا 1- 1- 1- 1- 25 / 0- 5/ 0- 1-
نام و نام خانوادگی داور : امتیاز كسب شده :
تاریخ : امضاء :
ضوابط داوری صوت:
1 ارتفاع صوت)فاصل هی زیرو بم صوت ) 5 امتیاز(،)بم – 1 امتیاز(،)توسط 5/ 1
امتیاز(، )اوج 5/ 2 امتیاز(.
2 شدت و قوت صوت و استمرار آن تا پایان تلاوت ) 3 امتیاز(
3 شفافیت صوت )عدم اضطراب، لرزش،خش،شهیق و زفیر،خیشومی،گرفتگ ی(
وتصنعی نبودن صدا ) 2 امتیاز(
4 طنین صوت،ملاحت و گیرایی آن ) 2 امتیاز(
5 نرمی و انعطاف صوت )توانایی و سرعت انتقال صوت از پرده ای به پرده
51
دیگر) 2امتیاز(
6  یكفیت تحریرها )صحت و سلاست تحریرها( وكمیت تحریرها)سرعت وتعداد
تحریرها( در واحد زمان) 1 امتیاز(
فرم داوری قرائت (ویژه صوت)
نام و نام خانوادگی : استان :
منطقه / شهرستان : پایه تحصیلی :
ردیف ملاك های داوری حداكثر امتیاز امتیاز كسب شده ملاحظات
1
ارتفاع
بم صدا 1
توسط صدا 5/ 1
زیرصدا و اوج 5/ 2
2 شدت ( زیبایی و قوت ) 3
3 طنین ( زیبایی و جذابیت صدا ) 2
4 شفافیت ( وضوح یا صافی ) 2
5 نرمی و انعطاف صدا ( قدرت تحریر ) 2
6 كیفیت تحریر و مهارت در تغییر پرده های صوتی 1
نام و نام خانوادگی داور : امتیاز كسب شده :
تاریخ : امضاء :
ضوابط لحن:
1 هر قاری باید در مدت تلاوت 3 مقام از مقامات مشهور را تلاوت نماید كه هر مقام
دارای ) 4 امتیا ز(م یباشد.جمعاً ) 12 امتیاز(
2 نغمات قاری باید ارتباط با معانی و مفاهیم آیات مربوط داشته باشد در عین حال
لطمه ای به مخارج و صفات احکام وارد نشود.
3 قرار هر مقام حداكثر ) 1 امتیاز( جواب هر مقام حداكثر) 1 امتیاز(جواب جواب هر
مقام حداكثر ) 2 امتیاز( كه در صورت رعایت كمال اجراء ) 3 امتیا ز( خواهد شد.
4 تطبیق شروع با فرود از لحاظ پرده صوتی ) 5/ 0 امتیاز(
5 تطبیق قرائت با مفاهیم ) 2 امتیاز(
-6 تطبیق نغمه با الفاظ ) 3 امتیاز(
7 رعایت روانی و سلاست در اجرای مقامات) 1 امتیاز(
بخش اول / فعالیتهای قرآن و معارف اسلامی
52 نسیم هدایت
8 ارایه تر یك بهای بدیع و همگون ) 1 امتیاز(
9 تناسب تحریرها) 1 امتیاز(
10  تحزین در قرائت ) 2 امتیاز(
11  تاثیرگذاری وجذابیت و نوآوری در تر یكب مقامات ) 2 امتیاز(
تذکر:مهمترین مورد در لحن تناسب و توازن تلاوت می باشد و از پرداختن به اسامی
الحان برای دان شآموزان پرهیز گردد.
موارد كسر امتیاز:
1 آغاز تلاوت با پرده ی غیر متعارف و غیر بم ) 1 تا 2 امتیاز(
2 تكرار نامنتاسب ردیف )هر صوت 5/ 1 تا 1 امتیاز(
3 ناهمگونی در ردی فها )هر مورد 25 / 0 تا 1 امتیاز(
4 خروج از مقام و ردیف)هر مورد 5/ 0 تا 2 امتیا ز(
5 عدم توازن یا تناسب در سرعت قرائت ) 25 / 0 تا 1 امتیا ز(
فرم داوری قرائت (ویژه لحن ) حداكثر 25 امتیاز
فرم لحن ردیف موارد نام مقام امتیاز نام مقام امتیاز نام مقام امتیاز
مقامات 12 امتیاز 1
قرار حداكثر 1 امتیاز
جواب حداكثر 1 امتیاز
جواب جواب حداكث ر 2
امتیاز
ضوابط 13
امتیاز
2 تطبیق شروع با فرود از لحاظ پرده ی صوتی 5/ 0 توضیحات
3 تطبیق شروع با فرود از لحاظ نغمه و مقام 5/ 0
4 تطبیق قرائت با مفاهیم 2
5 تطبیق نغمه با الفاظ 3
6 رعایت روانی وسلاست در اجرای مقامات 1
7 ارایه تركیب های بدیع و همگون 1
8 تناسب تحریرها 1
9 تحزین در قرائت 2
10 ت Ĥثیر گذاری و جذابیت تلاوت 2 جمع امتیازات مثبت
موارد منفی
1 آغاز تلاوت با پرده ی غیرمتعارف و غیر بم 1تا 2 توضیحات
2 تكرار نامناسب ردیف (هر مورد) 5/ 0 تا 1
3 ناهمگونی در ردیف ها 25 / 0 تا 2
4 خروج از مقام و ردیف (هر مورد) 5/ 0تا 2
5 عدم توان با تناسب در سرعت قرائت 25 / 0 تا 1 جمع نمرات منفی
نام و نام خانوادگی : استان :
منطقه / شهرستان : پایه تحصیلی :
نام و نام خانوادگی داور : امتیاز كسب شده :
تاریخ : امضاء :
53
ضوابط داوری حسن حفظ
1 اغلاط اعرابی:چنانچه حافظ فورًا اشتباه خود را تصحیح كند ) 25 / 0 امتیا ز( و
در غیر اینصورت ) 5/ 0 امتیاز( كسر خواهد گردید و پس از وقف داور مورد اشتباه را
تصحیح می كند.
2 وقف به حركت یا وصل به سكون در حكم اشتباه اعرابی تلقی شده و بازاء هر مورد
) 0/5 امتیا ز( كسر خواهد شد.
3 كم یا زیاد نمودن و یا جابجایی حرف عیناً مانند بند 1 عمل خواهد شد،مشروط
به آنكه حرف ریشه حفظ گردد، در غیر اینصورت مشمول بند 3 یعنی اشتباه در كلمه
م یشود.
4 اشتباه در اشباع و یا عدم اشباع «هاء » ضمیر و كلمات قرانی مطابق بند 1 عمل
خواهد شد.
5  اشتباه در كلمه شامل: حذف كلمه، اضافه نمودن یا جابجایی کلمه م یشود اگر
حافظ فوراً تصحیح ) 5/ 0 امتیا ز( و اگر با تذكر داور تصحیح كند ) 1 امتیا ز( و اگر نتواند
تصحیح كند ) 5/ 1 امتیاز ( از او كسر م یگردد. ) تذکر داور پس از وقف انجام م یشود.(
6  اشتباه دركلمات مانند: حذف یا اضافه نمودن و یا جابجایی جمل ههای با قسمتی
ازآن جمله در خلال آیات، چنانچه حافظ متوجه شود و تصحیح نماید) 1 امتیاز( و اگر
با تذكر داور تصحیح كند ) 5/ 1 امتیاز( و اگر نتواند تصحیح كند ) 2 امتیا ز( از او كسر
م یگردد.
7  عدم رعایت ترتیب آیات و جابجایی آن، چنانچه آی های كه تلاوت م یشود و ب ا
آخرین آیه ای كه صحیح تلاوت شدهی‌ك آیه فاصله داشته باشد و حافظ فورًا متوجه
اشتباه خود شود و آنرا تصحیح نماید ) 5/ 1 امتیاز(و اگر با تذكر داور تصحیح كند
) 2امتیاز( و اگر نتواند تصحیح نماید ) 3 امتیاز(از او كسر م یگردد اگرجابجایی مذكور در
حد فاصل چند آیه باشد و نیز اگر به اشتباه از آیات سور ههای دیگر تلاوت كند اگر فوراً
تصحیح نماید ) 2 امتیا ز( و چنانچه با تذكر داور تصحیح نماید ) 5/ 2 امتیاز( و اگر نتواند
تصحیح نماید) 5/ 3 امتیاز ( از او كسر م یگردد.
8  انتقال در متن آیات )وسط آیه( به تناسب مشمول بند 4 خواهد شد.
9 مكث بیش از حد متعارف موجب كسر ) 25 / 0 امتیا ز( م یشود.
10  كمك بعد از مكث چنانچه در ابتدای آیه صورت پذیرد برای یك آیه ی كوتاهی‌ا
یك سطر از یك آیه، ) 3 امتیا ز( كسر می گردد و اگر آیه از آیات بلند باشد بازای هر
سطر ) 2 امتیا ز( كسر م یگردد.
بخش اول / فعالیتهای قرآن و معارف اسلامی
54 نسیم هدایت
11  كمك داور بعد از مكث چنانچه در وسط آیه باشد موجب كسر ) 1 تا 2 امتیاز
براساس نظر داو ر(م یشود.
12  تكرار آیه و آیات و یا بخشی از آیه به منظور یاد آوری و تداعی آی هی بعدی و در
آیه های نسبتاً طولانی به منظور یاد آوری قسم تهای دیگر آن آیه برای هر بار ) 25 / 0
امتیا ز( تا 3 بار و بعد از آن داور با تلاوت كلمهی‌ا كلمات آیه به حافظ كمك م ینماید كه
كسر امتیاز برابر بندهای 7 یا 8 خواهد بود.
13  در صورتی كه حافظ به هریك از سوالات مطرح شده نتواند پاسخ دهد تمام
امتیازات مربوط به آن سوال از او كسر خواهد شد.
14  در مواردی كه حافظ )به جز غلط اعرابی( اشتباه تلاوت كند، داور بیش از یك
بار تذكر نخواهد داد لذا حافظ اگر با یك بار اعاده نتواند بخش مورد نظر را تصحیح كند،
داور مطابق بندهای گذشته امتیاز كسر خواهد نمود.
15  در مواردی كه داور تشخیص دهد حافظ بیش از حد در ارائه محفوظات خود
اشكال دارد، تلاوت را قطع و پایان آن سوال اعلام خواهدشد و امتیاز به آن تعلق
نم یگیرد.
فرم داوری حفظ (حسن حفظ)حداكثر 70 امتیاز
نام و نام خانوادگی : استان :
منطقه / شهرستان : پایه تحصیلی :
نام و نام خانوادگی داور : امتیاز كسب شده :
تاریخ : امضاء :
ملاك های داوری حداكثر
امتیاز
سوال اول ( 35 امتیاز) سوال دوم ( 35 امتیاز)
سوره : صفحه : سوره : صفحه :
مكث بیش از حد متعارف 25 / 0
تكرار تا سه بار به ازای هر بار 25 / 0
كمك بعد از مكث 1
اشتباه در حركت یا حرف
تصحیح فوری 25 / 0
تصحیح بعد از وقف 5/ 0
اشتباه در كلمه
تصحیح فوری 5/ 0
تصحیح با تذكر 1
تصحیح توسط داور 5/ 1
اشتباه در قسمتی از آیه
تصحیح فوری 1
تصحیح با تذكر 5/ 1
تصحیح توسط داور 2
اشتباه در انتقال یك آیه
تصحیح فوری 5/ 1
تصحیح با تذكر 2
تصحیح توسط داور 3
اشتباه در انتقال بیش از یك آیه
تصحیح فوری 2
تصحیح با تذكر 5/ 2
تصحیح توسط داور 4
جمع: جمع:
جمع كل
55
ضوابط داوری تجوید ویژه رشته حفظ
1  به ازای هر غلط تجویدی درجه ی یک )مانند عدم رعایت مخارج حروف یا
صفات و احكام و...( ) 5 / 0 امتیا ز( كسر م یگردد.
2  به ازای هر غلط تجویدی درجه ی دو )مانند نقصان در صفات و احكام و...(
) 0/25 امتیا ز( كسر م یشود.
فرم داوری رشته ی حفظ ویژه تجوید ( 15 امتیاز )
نام و نام خانوادگی : استان :
منطقه / شهرستان : پایه تحصیلی :
سوال اول :
7/5 امتیاز
صفحه
سوره /آیات
توضیحات :
امتیازكسب شده :
سوال دوم :
7/5 امتیاز
صفحه
سوره /آیات
توضیحات :
امتیازكسب شده :
نام و نام خانوادگی داور : امتیاز كسب شده :
تاریخ : امضاء :
بخش اول / فعالیتهای قرآن و معارف اسلامی
56 نسیم هدایت
ضوابط داوری وقف و ابتدا ویژه رشته حفظ
1  به ازای هر وقف و یا ابتدای نامناسب،توسط داوران مربوطه حداكثر تا ) 5/ 0
امتیا ز( كسر خواهد شد.
2  به ازای هر بار نفس مخفی حداكثر تا ) 5/ 0 امتیا ز( كسر خواهد شد.
فرم داوری رشته حفظ ویژه وقف و ابتدا ( 5 امتیاز )
نام و نام خانوادگی : استان :
منطقه / شهرستان : پایه تحصیلی :
سوال اول :
2/5 امتیاز
صفحه
سوره / آیات
توضیحات :
امتیازكسب شده :
سوال دوم :
2/5 امتیاز
صفحه
سوره / آیات
توضیحات :
امتیازكسب شده :
نام و نام خانوادگی داور : امتیاز كسب شده :
تاریخ : امضاء :
57
ضوابط داوری صوت در رشته حفظ
این بخش توسط داوران مربوطه با توجه به موارد ذكر شده در بخش صوت رشته
قرائت یعنی با توجه به )قوت و رسایی، وضوح و صافی، طنین و ملاحت، نرمی و انعطاف
صدا( به صورت كلی محاسبه خواهد شد.
فرم داوری رشته حفظ ویژه صوت ( 5 امتیاز )
نام و نام خانوادگی : استان :
منطقه / شهرستان : پایه تحصیلی :
سوال اول :
2/5 امتیاز
صفحه
سوره / آیات
توضیحات :
امتیازكسب شده :
سوال دوم :
2/5 امتیاز
صفحه
سوره / آیات
توضیحات :
امتیازكسب شده :
نام و نام خانوادگی داور : امتیاز كسب شده :
تاریخ : امضاء :
بخش اول / فعالیتهای قرآن و معارف اسلامی
58 نسیم هدایت
ضوابط داوری لحن در رشته حفظ
1  در این بخش داوران مربوطه با توجه به تحزین در تلاوت و فصاحت در لحن
عربی و موارد دیگری كه در بخش لحن رشته ی قرائت مطرح شده امتیاز هر سوال را
محاسبه و به صورت كلی امتیاز می دهند.
فرم داوری رشته حفظ ویژه لحن ( 5 امتیاز )
نام و نام خانوادگی : استان :
منطقه / شهرستان : پایه تحصیلی :
سوال اول :
2/5 امتیاز
صفحه
سوره / آیات
توضیحات :
امتیازكسب شده :
سوال دوم :
2/5 امتیاز
صفحه
سوره / آیات
توضیحات :
امتیازكسب شده :
نام و نام خانوادگی داور : امتیاز كسب شده :
تاریخ : امضاء :
ضوابط داوری رشته نهج البلاغه:
1  نحوه ی شروع سخن با نام و یاد خداوند و نام و یاد ائمه معصومین )ع( جهت ایجاد
آرامش لازم و مطلع مناسب بوده و نیازی به خواندن متون عربی و یا ادعیه نیست و در
چند كلمه كفایت می نماید.
2  منظور از نظم و گفتار چگونگی آغازدر مطلع سخن م یباشد كه بیانگر تسلط فرد
بر موضوع و عدم اضطراب وی م یباشد.
3  شیوایی و جذابیت بیان، همان سادگی و بی تكلفی سخن و دوری از الفاظ سنگین
و غیر آشنا م یباشد.
4  در ارائه پیشنهادهای عملی، حداكثر 2 پیشنهاد مطرح است كه با توجه به محتوا،
سادگی و تازگی آن حداكثر ) 8 امتیا ز( تعلق م یگیرد.
5  نتیجه گیری باید بر مبنای موارد مطروحه بوده و موافق اصول بیان و استدلالهای
منطقی باشد.
59
ضوابط داوری رشته تفسیر
1 یكفیت حضور در صحنه و حسن آغاز سخن جهت ایجاد آرامش لازم مطلع مناسبی
برای شروع می باشد و نیازی به خواندن متون عربی و ادعیه نیست و نام و یاد خداوند
متعال و استعانت از پیامبر)ص( و یا ائمه معصومین )ع ( در چند كلمه كفایت می كند.
2 تسلط بر جایگاه موضوع به منزله تسلط فرد در بحث تفسیر و عدم اضطراب م یباشد.
3  ترجمه روان و صحیح و تحت اللفظی بدون تکلف كه منجر به درك مفهوم گردد
كافی است و دارای ) 5 امتیا ز( م یباشد.
4 در صورتی كه آیات دارای شأن نزول باشند حداكثر امتیاز و در صورتی كه شأن
نزول نداشته باشند علم بر این موضوع نیز خود دارای امتیاز كامل م یباشد.
5 شیوایی بیان منظور همان سادگی و بی تكلفی سخن و دوری از الفاظ سنگین و غیر
آشنا م یباشد و رسا بودن یعنی مطالب دارای وضوح بوده و در خور فهم مخاطب باشد.
6  استناد به آیات و احادیث كه در تفسیر مرجع ذكر گردیده باشد و استناد به تفاسیر
دیگر دارای امتیاز تشویقی م یباشد )حداکثر 2 امتیا ز(
بخش اول / فعالیتهای قرآن و معارف اسلامی
60 نسیم هدایت
7  نتیجه گیری و یا برداشت كلی از مفهوم آیه، با توجه به مستندات تفسیر مرجع
)نمونه ( و برگرفته از سطح فهم و اندیشه دانش آموز مدنظر م یباشد.
8  موارد تشویق شامل خواندن و حفظ آیه ی مورد سوال است در صورتی كه فقط
ساده خوانده شود ) 1 امتیاز( و در صورتی كه با قرائت ترتیل تلاوت گردد ) 2 امتیا ز(
خواهد داشت.
9  در صورتی كه بیان نادرست صورت گیرد و فوراً تصحیح گردد ) 5/ 0 امتیاز( كسر
و در صورتی كه از تفاسیر مشابه مفهوم و به موضوع اصلی اشاره نگردد ) 1 امتیاز( كسر
م یگردد.
10  مكث بیش از حد معمول و غیر ضروری نیز ) 1 امتیاز( كسر م یگردد.
فرم داوری رشته تفسیر مرحله حضوری ) 011 امتیاز (
اًم اًم خا اًَدگی : استاى :
ه طٌق / ش رْستاى : پای تحصیلی :
ردیف ملاك های ارزشیابی حداكثر
امتیاز
امتیاز كسب شده
1 كیفیت حض رَ در صح آراستگی ظا رّ هطل بَ 1
آراهش طوا یً 1
2 حسی آغاز سخی
اًم یاد خذا ذًٍ هتعال 1
اًم یاد پیاهثر )ص ( یا ائو هعص هَیی )ع( 1
تسلط ترجایگا هٍ ضَ عَ 2
3 كیفیت تیاى هطالة
ترجو 6
تیاى شاى سً لٍ)در ص رَت داشتی ( 6
تیاى هفردات ) اٍش اّی كلیذی( 11
تیاى هفا یّن اصلی هطالة هرتثط 21
شی اَیی تیاى رسات دَى هطالة 11
است اٌد ت آیات احادیث هطرح در تفسیر هرجع 11
ترداشت كلی از هف مَْ آی ) تًیج گیری ( 12
جمع امتیاز شفاهی 01
جمع امتیاز كتبی 01
جمع كل )كتبی و شفاهی ( 011
اًم اًم خا اًَدگی دا رٍ : اهتیاز كسة شذ :
تاریخ : اهضاء :
4
ه اَرد تش یَق كسر
اهتیاز
خ اَ ذًى حفظ آی ی ه رَد س اَل 2+
است اٌد ت تفاسیر دیگر غیر از هرجع 2+
تیاى اًدرست تصحیح ف رَی 1-
هكث تیش از حذ هعو لَ غیر ضر رٍی 1-
61
ضوابط داوری صحت قرائت
-1 منظور از صحت قرائت، تلاوت صحیح و فصیح می باشد .
-2 هریك از اغلاط اعرابی ) 1 امتیاز( و پس از اصلاح ) 5/ 0 امتیاز( و اگر اصلاح فوراً
و در جا انجام گیرد ) 25 / 0امتیاز( كسر خواهد شد.
-3 در صورت عدم رعایت مخارج، صفات و احكام حروف برای هر مورد ) 5/ 0 امتیاز(
كسر م یگردد.
فرم داوری تفسیر صحت قرائت .
نام و نام خانوادگی: استان : منطقه/شهرستان /ناحیه:
پایه تحصیلی : سوره و آیات تلاوت شده:
ردیف موارد نقص موارد نقص جمع امتیاز
1 غلطهای
اعرابی( 1 )
اصلاح پس از
نفس( 5 / 0 )
اصلاح
درجا( 25 / 0 )
مخارج
حروف( 5 / 0 )
صفات
حروف( 5 / 0 )
احكام
حروف( 5 / 0 )
جمع
امتیاز( 25 +)
2
3
4
5
6
جمع
نام و نام خانوادگی داو:ر حد اكثر امتیاز : 20
تاریخ و امضا: ء حداكثر امتیاز اكتسابی:

vpn setup guide

قالب وبلاگ

سخنان ماندگار

اوقات شرعی

فرم تماس

تماس با مدیر وبلاگ

فرم تماس

آمار سایت

جلوگیری از کپی کردن مطالب

ساعت فلش